วิชาที่สอนทั้งหมด ของ อ.สุธี สุดประเสริฐ

ณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


ปีการศึกษา พ.ศ. 2554


ภาคต้น

ปีการศึกษา พ.ศ. 2555


ภาคต้น