สัมมนา แผน ข.


คำอธิบายรายวิชา


จุดประสงค์ของวิชา

 • ส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิต รีบๆ ทำสารนิพนธ์ ถ้าไม่มีการกระตุ้นอะไร นิสิตจะเริ่มทำสารนิพนธ์ช้า และเป็นปัญหาไม่สามารถจบได้ตามเวลาที่กำหนด

ประกาศ

 • การส่งเอกสารการเขียนบทความ ให้ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้อาจารย์กรอกคะแนน พร้อมส่งฉบับที่เป็น PDF (ห้ามส่ง .doc มาเด็ดขาด) มาที่ seminar418597@gmail.com
 • การส่งอีเมลให้ตั้ง subject ว่า [รหัสนิสิต] รายงานครั้ง [abc] ส่วนการตั้งชื่อให้ตั้งว่า seminar-[รหัสนิสิต]-[abc] ตัวอย่างเช่น นิสิตรหัส 123456 ส่งรายงานครั้งที่ 1 ต้องตั้งชื่อ subject ของอีเมลว่า "123456 รายงานครั้งที่ 1" พร้อมตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งมาว่า "seminar-123456-1.pdf" นิสิตไม่จำเป็นต้องเขียนข้อความใดๆ ในส่วน body ของอีเมล

รายละเอียด

 • อาจารย์ผู้ควบคุม
  • อ.สุธี สุดประเสริฐ
 • อีเมลติดต่อ
  • fscistsu @ เคยู.ac.th หรือ sutee.s @ จีเมล.com
 • วันเวลาและสถานที่
  • วันศุกร์ เวลา 18.30 ถึง 20.30 น. ห้อง SMC 126
 • การตัดเกรด
  • ใช้วิธีอิงกลุ่ม
 • ลักษณะการเรียนการสอน
  • นิสิตทุกคนต้องนำเสนอบทที่ 1 2 3 และ 4 ของสารนิพนธ์ที่ตัวเองคิดว่าจะทำให้อาจารย์ที่เข้าฟังในชั่วโมงฟัง
  • หลังจากนำเสนอเสร็จในแต่ละครั้ง นิสิตต้องส่งเอกสารเนื้อหาในบทนั้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจและให้คะแนน (แนบแบบประเมินไปด้วย)
  • นิสิตต้องเตรียมแบบประเมินมาเองทุกครั้ง ในวันที่ตัวเองต้องรายงาน เพื่อนำมาให้อาจารย์ที่เข้าฟังให้คะแนน
  • นิสิตควรกรอกข้อมูลชื่อ สกุล รหัส และ ชื่อสารนิพนธ์ของตัวเองลงไปในแบบประมาณให้ครบถ้วน ก่อนส่งให้อาจารย์

แบบประเมิน


การแบ่งกลุ่ม

 • กลุ่มที่ 1
  • นายจิตวัต สุขสำราญ
  • นายทัศไนย มงคลฟัก
  • นางสาวอรอนงค์ ดำคง
  • นายกิตติศักดิ์ ศรีนา
  • นางสาวเกษรารัตน์ ขวัญยืน
  • นายฉัตรชัย มนัสชื้น
  • พันโท พันเนตร

 • กลุ่มที่ 2
  • นางสาวนิชาภา สีมาวงษ์
  • นางสาวลัดดาวัลย์ ยี่สุ่นแย้ม
  • นายประธาน ภู่เมธากุล
  • นายอนุรักษ์ พรหมบุบผา
  • นางสาวปรียาวัลย์ บุญกัณหา
  • นายตรีนาถ กอศรีพร
  • นายสุดใจ ยี่สุ่นแสง

ตารางการเรียนการสอน

วันที่
กิจกรรม
อาจารย์ที่เข้าฟัง
กลุ่มที่รายงาน
15 มิ.ย. 2554
ชี้แจ้งการเรียนการสอนและจัดกลุ่ม
-
-
22 มิ.ย. 2554



29 มิ.ย. 2554
รายงานบทที่ 1 และ 2

กลุ่มที่ 1
6 ก.ค. 2554
รายงานบทที่ 1 และ 2

กลุ่มที่ 2
13 ก.ค. 2554
(วันสุดท้ายในการส่งเอกสารบทที่ 1 และ 2 ให้ อ.ที่ปรึกษา)


20 ก.ค. 2554



27 ก.ค. 2554



3 ส.ค. 2554
หยุดเข้าพรรษา


10 ส.ค. 2554
รายงานบทที่ 3

กลุ่มที่ 2
17 ส.ค. 2554
รายงานบทที่ 3

กลุ่มที่ 1
24 ส.ค. 2554
(วันสุดท้ายในการส่งเอกสารบทที่ 3 ให้ อ.ที่ปรึกษา)


31 ส.ค. 2554



7 ก.ย. 2554



14 ก.ย. 2554
รายงานบทที่ 1 ถึง 4

กลุ่มที่ 1
21 ก.ย. 2554
รายงานบทที่ 1 ถึง 4

กลุ่มที่ 2
28 ก.ย. 2554
(วันสุดท้ายในการส่งเอกสารบทที่ 1 ถึง 4 ให้ อ.ที่ปรึกษา)