สัมมนา แผน ข.


คำอธิบายรายวิชา


จุดประสงค์ของวิชา

 • ส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิต รีบๆ ทำสารนิพนธ์ ถ้าไม่มีการกระตุ้นอะไร นิสิตจะเริ่มทำสารนิพนธ์ช้า และเป็นปัญหาไม่สามารถจบได้ตามเวลาที่กำหนด

ประกาศ

 • ยังไม่มีประกาศ

รายละเอียด

 • อาจารย์ผู้ควบคุม
  • อ.สุธี สุดประเสริฐ
 • อีเมลติดต่อ
  • fscistsu @ เคยู.ac.th หรือ sutee.s @ จีเมล.com
 • วันเวลาและสถานที่
  • วันศุกร์ เวลา 18.30 ถึง 20.30 น. ห้อง SMC 126
 • การตัดเกรด
  • ใช้วิธีอิงกลุ่ม
 • ลักษณะการเรียนการสอน
  • นิสิตทุกคนต้องนำเสนอบทที่ 1 2 3 และ 4 ของสารนิพนธ์ที่ตัวเองคิดว่าจะทำให้อาจารย์ที่เข้าฟังในชั่วโมงฟัง
  • หลังจากนำเสนอเสร็จในแต่ละครั้ง นิสิตต้องส่งเอกสารเนื้อหาในบทนั้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจและให้คะแนน (แนบแบบประเมินไปด้วย)
  • นิสิตต้องเตรียมแบบประเมินมาเองทุกครั้ง ในวันที่ตัวเองต้องรายงาน เพื่อนำมาให้อาจารย์ที่เข้าฟังให้คะแนน
  • นิสิตควรกรอกข้อมูลชื่อ สกุล รหัส และ ชื่อสารนิพนธ์ของตัวเองลงไปในแบบประมาณให้ครบถ้วน ก่อนส่งให้อาจารย์

แบบประเมิน


การแบ่งกลุ่ม

 • กลุ่มที่ 1
  • เมธี มธุรส
  • นพปฏล เกตุนาค
  • นพธน ผาสุก
  • ธราธร โสตธิมัย
 • กลุ่มที่ 2
  • ณัฏฐ์ยาน สุวรรณวงค์
  • นันทิมา สิงโฆษิต
  • ธีรภัทร นุชสา
  • วัศนนท์ บางบ่อ

ตารางการเรียนการสอน

วันที่
กิจกรรม
อาจารย์ที่เข้าฟัง
กลุ่มที่รายงาน
10 มิ.ย. 2554
ชี้แจ้งการเรียนการสอนและจัดกลุ่ม
-
-
17 มิ.ย. 255424 มิ.ย. 2554
รายงานบทที่ 1 และ 2

กลุ่มที่ 1
1 ก.ค. 2554
รายงานบทที่ 1 และ 2

กลุ่มที่ 2
8 ก.ค. 2554
หยุดรับปริญญา (วันสุดท้ายในการส่งเอกสารบทที่ 1 และ 2 ให้ อ.ที่ปรึกษา)


15 ก.ค. 2554
หยุดวันอาสาฬหบูชา


22 ก.ค. 255429 ก.ค. 2554
รายงานบทที่ 3

กลุ่มที่ 2
5 ส.ค. 2554
รายงานบทที่ 3

กลุ่มที่ 1
12 ส.ค. 2554
หยุดวันแม่ (วันสุดท้ายในการส่งเอกสารบทที่ 3 ให้ อ.ที่ปรึกษา)


19 ส.ค. 255426 ส.ค. 25542 ก.ย. 25549 ก.ย. 2554
รายงานบทที่ 1 ถึง 4

กลุ่มที่ 1
16 ก.ย. 2554
รายงานบทที่ 1 ถึง 4

กลุ่มที่ 2
23 ก.ย. 2554
(วันสุดท้ายในการส่งเอกสารบทที่ 1 ถึง 4 ให้ อ.ที่ปรึกษา)