ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา


คำอธิบายรายวิชา


คะแนน


ประกาศ

 • 31 ส.ค. ภาคพิเศษเลื่อนเวลาเรียน เป็น 15.30 - 17.00 น.
 • 27 ส.ค. เรียนชดเชบ ภาคปกติเรียน 13.00 - 16.00 ภาคพิเศษเรียน 9.00 - 12. น.
 • ขอให้นิสิตอ่านคำอธิบายรายวิชา เพราะสิทธิและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่นิสิตพึ่งปฏิบัติในวิชานี้ได้เขียนไว้ชัดเจน อาจารย์จะปฏิบัติตามที่เขียนไว้และนิสิตไม่มีสิทธิในเรียกร้องใดๆ ถ้าข้อเรียกร้องนั้นขัดกับหลักเกณฑ์ที่ได้เขียนไว้แล้ว
 • สอบกลางภาควันที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น.

การบ้าน


รายละเอียด

 • ผู้สอน
  • อ.สุธี (ครึ่งแรก)
  • อ.ชุลีรัตน์ (ครึ่งหลัง)
 • วันเวลาและสถานที่
  • หมู่ 1 : ห้อง SMC 126 วันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 14.00 ถึง 15.30 น.
  • หมู่ 200 : ห้อง SMC 114 วันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 12.30 ถึง 14.00 น.
 • การตัดเกรด
  • A >= 80%
  • B+ ถึง D อิงกลุ่ม
  • F < 40%
 • สัดส่วนคะแนน
  • ครึ่งแรก 50%
  • ครึ่งหลัง 50%
  • หมายเหตุ: อาจารย์ทั้งสองท่าน มีเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละส่วนที่ตนเองสอน ซึ่งเกณฑ์ในการให้คะแนนอาจไม่เหมือนกัน
 • เอกสารประกอบการสอน
  • Introduction to the Theory of Computation 2nd Edition – Michael Sipser
  • An Introduction to Formal Languages and Automata – Peter Linz

โปรแกรมประกอบการเรียนการสอน


ตารางการเรียนการสอน


สัปดาห์ที่
เนื้อหา
เอกสารประกอบการสอน
กิจการการเรียนการสอน
ผู้สอน
1
บทนำ ทบทวนความรู้ที่จำเป็น
นิยามของออโตมาตาจำกัด
Introduction
Finite Automata
บรรยาย
อ.สุธี
2
การออกแบบออโตมาตาจํากัด
ตัวดำเนินการปกติ

บรรยาย
อ.สุธี
3
วิธีลดจำนวนสถานะของออโตมาตาจำกัด

บรรยาย
อ.สุธี
4
ออโตมาตาจำกัดแบบไม่แน่นอน
Nondeterministc Finite Automata
บรรยาย
อ.สุธี
5
นิยามนิพจน์ปกติ
ความสมมูลระหว่างออโตมาตาจํากัด และนิพจน์ปกติ
Regular Expressions
บรรยาย
อ.สุธี
6
ไวยากรณ์ปกติ
Regular Grammars
บรรยาย
อ.สุธี
7
คุณสมบัติของภาษาปกติ
การพิสูจน์
Nonregular Languages
บรรยาย
อ.สุธี
8) 10,12 ส.ค.
ไวยากรณ์ไม่อิงบริบท

บรรยาย (12 งด)
อ.ชุลีรัตน์
9) 17,19 ส.ค.
ความกํากวมของไวยกรณ์
รูปแบบไวยากรณ์ของชอมสกี้

บรรยาย
อ.ชุลีรัตน์
10)
24, 26 ส.ค.
ออโตมาตาแบบพูชดาวน์

บรรยาย
อ.ชุลีรัตน์
11)
31 ส.ค.
2 ก.ย.
คุณสมบัติของภาษาไม่อิงบริบท
เอกสาร
บรรยาย
อ.ชุลีรัตน์
12)
7,9 ก.ย.
เคร่ืองจกัรทัวริ่ง
เครื่องจักรทัวริ่ง
บรรยาย
อ.ชุลีรัตน์
13) 11 ก.ย.
เครื่องจักรทัวริ่งรูปแบบต่างๆ

บรรยาย (ชดเชยวันหยุด)
อ.ชุลีรัตน์
14)
ปัญหาที่ตัดสินใจได้

บรรยาย
อ.ชุลีรัตน์
15) 21, 23 ก.ย.
ปัญหาการหยุดและวิธีการพิสูจน์

บรรยาย
อ.ชุลีรัตน์